paragraph
paragraph

JUDr. Tomáš Slavík
advokátní kancelář

Advokátní kancelář

Nabízí právní služby, zejména v oblasti občanského, správního, bytového, korporátního, rodinného a pracovního práva. Zajišťujeme dlouhodobý kompletní právní servis pro samosprávy. Provádíme sepisování smluv všech typů, vymáhání pohledávek, náhrad škod a další.  Zajišťujeme zastupování subjektů před soudy a správními orgány všech stupňů.

Členové kanceláře Klatovy

JUDr. Tomáš Slavík - advokát

IČ: 66223814
zahájení výkonu advokacie- 12.9.1995

Tel.: 603 520 510
eMail: info@akslavik.czIlona Handschuhová
asistentka kanceláře

Tel.: 376 317 128
eMail: akslavik@seznam.cz

Zeptejte se nás

Zaměření kanceláře

Občanské právo

 • příprava a rozbory smluv všech typů,
 • vymáhání pohledávek, náhrad škod, jiných peněžitých či nepeněžitých plnění,
 • pomoc při ochraně vlastnického práva, spoluvlastnictví a jiných práv občanů,
 • zajištění realizace práv a povinností vyplývajících ze služebností - věcných břemen, zástavních práv
 • jiná pomoc v oblasti občanských práv v rozsahu občanskoprávních předpisů, zejména zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Občanské právo procesní

 • zajištění kompletního právního servisu při zastupování subjektů před soudy všech stupňů
 • příprava příslušných žalob a jiných procesních podání, smírů apod.

Správní právo

 • kompletní právní servis při zajištění zastoupení subjektů v rámci správních řízení  před správními orgány všech stupňů (např. projednání přestupků v dopravě, v oblasti stavebního práva a jiných přestupků, včetně správních deliktů)
 • stavební právo – sepisy smluv, zastoupení ve stavebních řízeních všech stupňů
 • právo živnostenského podnikání
 • pomoc v jiných oblastech správního práva

Nájemní a pachtovní právo

 • příprava a právní rozbory nájemních a pachtovních smluv
 • kompletní řešení všech sporů z těchto smluv vyplývajících

Bytové spoluvlastnické právo

 • převody jednotek do osobního vlastnictví
 • vymezení jednotek v domě včetně přípravy kompletní dokumentace nutné ke vzniku společenství vlastníků jednotek (spolupráce s geodetickou kanceláří za účelem zaměření ploch v domě)

Rodinné právo

 • Rozvody
 • Vypořádání společného jmění manželů
 • Změna rozsahu společného jmění manželů
 • Úprava vyživovacích povinností mezi rodiči a dětmi a mezi manžely

Trestní­ právo

 • Obhajoba v přípravném řízení
 • Obhajoba v řízení před soudy
 • Právní zastoupení poškozených

Pracovní­ právo

 • Pracovně-právní vztahy
 • Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru
 • Náhrada škody z pracovně právních vztahů.

Autorské právo

 • Ochrana autorského práva včetně zastoupení autorů před soudy všech stupňů
 • Autorské závazkové právo (licenční smlouvy)

Insolvenční právo


Zastupování­ obcí

Advokátní kancelář poskytuje dlouhodobě právní servis územním samosprávným celkům (městům a obcím) v souvislosti s výkonem samostatné a přenesené působnosti měst a obcí. V rámci tohoto servisu jsou poskytovány právní služby formou ústního poradenství, sepisování právních dokumentů (např. smluv) včetně právních rozborů dokumentů. Advokátní kancelář v této oblasti zajišťuje i právní zastoupení měst a obcí před soudy všech stupňů (zejm. v oblasti vymáhání pohledávek, uplatňování náhrad škod apod.). Při této činnosti advokátní kancelář využívá služeb soukromých exekutorů.

Kontakt

Advokátní kancelář
JUDr. Tomáš Slavík


Čs. legií 42
339 01 Klatovy I

Tel./fax.: 376 317 128

eMail: info@akslavik.cz